ҮЕРХЭГ

Үе ихтэй: үерхэг хэрэглэгдэхүүн (төмөрлөг хайлш, хуванцар зэргийг үелүүлэн хийсэн нийлмэл дэлгэрэнгүй...

үерхэг хэрэглэгдэхүүн төмөрлөг хайлш, хуванцар зэргийг үелүүлэн хийсэн нийлмэл хэрэглэгдэхүүн
шавжийн үерхэг хөл шавжийн үе ихтэй хөл