ҮЕТ II

Хийн нэг түрэлтээр хэлэгдэх буюу сонстох хэсэг: үет бичиг (үе үеэр бичих бичиг), үет шүлгийн дэлгэрэнгүй... (үеийн тоог журамлахад үндэслэсэн шүлэг зохиолын тогтолцоо).

үет бичиг үе үеэр бичих бичиг
үет шүлгийн ёс үеийн тоог журамлахад үндэслэсэн шүлэг зохиолын тогтолцоо
Ижил үг:

ҮЕТ I