үет шүлгийн ёс
үеийн тоог журамлахад үндэслэсэн шүлэг зохиолын тогтолцоо