Ц

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн хорин зургаа дахь үсэг.