ЦААГУУРДАХ

Хэтэрхий цаагуур байх, цаагуурын учир тохиромжгүйдэх.