ЦААДТАА

Цаад талд, цаана, цадай: голын цаадтаа гарах (голын тэртээ талд гарах), сарын цаадтаа дэлгэрэнгүй... (сарын дараа ирэх).

голын цаадтаа гарах голын тэртээ талд гарах
сарын цаадтаа ирэх сарын дараа ирэх