ЦААЗЛАХ

1. Хууль цааз тогтоох;


2. Цаазаар аваачих, амийг нь хороох: цаазлан алах (хуулийн заалтыг ёсоор болгох, амийг нь хороох);
3. Ёс зүй, зан заншил, дүрэм журамд харш зүйлийг чандлан хориглох: цаазлан хориглох (ёс зүй, дүрэм журамд харш зүйлийг таслан дэлгэрэнгүй...
цаазлан хориглох

ёс зүй, дүрэм журамд харш зүйлийг таслан зогсоох

цаазлан алах хуулийн заалтыг ёсоор болгох, амийг нь хороох