ЦААНАХАН

Нэлээд цаана: цаанахан байх (нэлээд цаана байх), цаанахан тавих (нэлээд цаана, дэлгэрэнгүй...

цаанахан байх

нэлээд цаана байх

цаанахан тавих

нэлээд цаана, холхон тавих