ЦААР :
/ нутгийн аялгуу /

Цаашаа: наар цаар [хоршоо] (наашаа цаашаа).