ЦААРГАЛАМТГАЙ

Ажил үйлээс байнга хойш суудаг, хашин хойрго: ажилд цааргаламтгай хүн (ажлаас байнга хойш суудаг дэлгэрэнгүй...