ЦААРГА

1. Ажил хөдөлмөрт хашин хойрго, татгалзангуй: цаарга хүн (ажил хэрэг, санал санаачилгад таатай бус дэлгэрэнгүй...


2. Үг хүлээж авах дургүй, маргамтгай: хэлсэн үгэнд цаарга тавих (хүний хэлсэн үгийг хүлээж авахгүй маргах).

цаарга хүн

ажил хэрэг, санал санаачилгад таатай бус ханддаг, хийж бүтээхдээ залхуурах янзтай хүн

хойрго цаарга ажил хэрэгт хашин хойрго, татгалзангуй
хэлсэн үгэнд цаарга тавих

хүний хэлсэн үгийг хүлээж авахгүй маргах