цаазлан алах
хуулийн заалтыг ёсоор болгох, амийг нь хороох