цаазлан хориглох

ёс зүй, дүрэм журамд харш зүйлийг таслан зогсоох