ЦААЗЛАГЧ

1. Хууль ёсыг гүйцэтгүүлэгч, сахиулагч;


2. Цаазлах ялыг гүйцэтгэгч, цаазчин.