ҮЕЧЛҮҮЛЭХ I

Үет юмыг үеэр нь хуваалгах.

Ижил үг:

ҮЕЧЛҮҮЛЭХ II