ҮЕШИЛ

1. Үеших үйлийн нэр;


2. Газрын давхаргын үелж атираатсан байдал.