ҮЕЧЛЭХ II

Юмыг түүхэн цаг үеэр нь хуваах: монголын түүхийг үечлэх (монголын түүхийг түүхэн он дарааллаар нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЕЧЛЭХ I