үерхэг хэрэглэгдэхүүн
төмөрлөг хайлш, хуванцар зэргийг үелүүлэн хийсэн нийлмэл хэрэглэгдэхүүн