үгийн үе
үгийг хэлэхэд уушгинаас гарсан хийн түрэлт дагуу дуу тодорхой сонстох хэсэг