үе хөлтөн
нугалмайгүйтний хамгийн олон зүйл багтаасан нэг хүрээ, бие нь хатуу бүрхүүлтэй, хөл нь үеэс тогтдог. Ус, агаар, хөрсөнд амьдардаг. Чөлөөтэй амьдрагч дэлгэрэнгүй...