ҮДЭЛТ

Үдэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: үдэлтийн арга хэмжээ (зочин гийчнийг үдэн явуулах арга хэмжээ)