ҮДРЭХ II

Дайрах, шүргэх: үдрэн дайран хэлэлцэх (шуурхайлан дайран орж хэлэлцэх).

Ижил үг:

ҮДРЭХ I