багалзуурдан алах
багалзуурыг нь шахан бүтээж алах