УУРХАЙЛАХ

1. Уурхай болгон ухах;


2. [шилжсэн] Ямар нэгэн юмыг саванд хадгалах.