УУРШИМХАЙ

Уурших нь хурдан, ууршихдаа амархан: ууршимхай бодис (амархан ууршдаг бодис).

ууршимхай бодис амархан ууршдаг бодис