УУРШУУЛАГЧ

1. Ууршуулах үйлийг гүйцэтгэгч;


2. Ууршихад нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл.