УУРШИХ

Бодис шингэн төлөвөөс хийн төлөвт шилжих: ууршихын дулаан (тогтмол даралт, температурт байгаа дэлгэрэнгүй...

ууршихын дулаан тогтмол даралт, температурт байгаа шингэнийг хийн төлөвт шилжүүлэхийн тулд өгөх дулаан
ус уурших ус уур болох