УУРШИЛ

Уурших үйлийн нэр; хангалттай чийгшсэн гадаргаас тухайн цаг уурын нөхцөлд гарч болох хамгийн их ууршилт: дэлгэрэнгүй...