УУРШИМТГАЙ

Уурших онцлогтой: ууршимтгай бодис (уурших онцлогтой бодис).

ууршимтгай бодис уурших онцлогтой бодис