УУЖИМСГАХ

1. Уужим болгох;


2. [шилжсэн] Уужруулах, тайвшруулах.