УУЖИМХАН

Нэлээд уужим: уужимхан тасалгаа (нэлээн уужим тасалгаа) - Хөх номин тэнгэр газраас улам холдсон дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос.

уужимхан тасалгаа нэлээн уужим тасалгаа