УУЖРАМ

Эрхгүй уужрахаар: дотор уужрам (дотор эрхгүй уужим болохоор) - Шугуйн сиймхийгээр нэвтрэх сэвшээ дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хулан бид хоёр.