УУГИМТГАЙ

Уугьж байдаг, уугих онцлогтой, уугих нь их.