УУДАМ II
/ хуучирсан /

Хуягийн хоёр суганд давхарлан хадсан тусамтай халхавч.

Ижил үг:

УУДАМ I