УУДАМДАХ

Хэтэрхий уудам болох, учир тохиромжгүйдэх.