УУДАМЧ

Сэтгэл агуу, өршөөнгүй, энэрэлт зан: уудамч хүн (сэтгэл агуу, өршөөнгүй зантай хүн).

уудамч хүн сэтгэл агуу, өршөөнгүй зантай хүн