УУДЛУУЛАХ I

Шингэн зүйлийг нэг савнаас нөгөө сав руу утган авч хийлгэх.

Ижил үг:

УУДЛУУЛАХ II