УУДАМДУУЛАХ

Хэтэрхий уудам болгох, уудам болгож тохиромжгүйдүүлэх.