ураг буруу байрлах
аарцгийн зайд ураг орших хэвийн байрлал алдагдах