УРАГЛУУЛАХ

Харилцан ураг болгох, ураг барилдуулах.