УРАГШ II

Бүтэл, бүтэмж, ахиц, амжилт - Ажил урагш сайтай явж байна. Яриа., дэлгэрэнгүй...

урагш муутай бүтэмжгүй, амжилтгүй
Ижил үг:

УРАГШ I