УРАГШГҮЙДЭХ

Хэтэрхий урагшгүй болох, дэндүү урагшгүй учир тохиромжгүйдэх.