УРАГСАХ

Урагт элэгсэх, хамаасах, хайрлах, хичээнгүйлэх, санаа гүйцэтгэх.