билүүний баас
юмыг билүүдэхэд норгосон билүүнээс гарах бал