хөлс баасаа гоожуулах
а. Ихэд хөлрөх; б. Ихэд шаргуу ажиллах, зүтгэх