гонжийн жоо, голионы баас

гайгүй байлгүй, санасны гарз гэсэн утгатай хэллэг