ажлаа дуусгах гэж улайх
ажлаа дуусгах гэж зүтгэх, чармайх