нүд улайх
а. Нойр муугаас болон өвдсөнөөс нүдний нальх улаан болох; б. Ичиж зовохгүй зүтгэлэх