УЛАЙМАЛ

Нэгэнт улайсан юм: улаймал төмөр (улайсан төмөр).