УЛАЙЛГАХ II

Илрүүлэх, хүлээлгэх: хэргийг нь улайлгах (хэргийг нь илчлэх) - Хэрэв тэр улааны тагнуул байгаад дэлгэрэнгүй... Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр.

хэргийг нь улайлгах хэргийг нь илчлэх
Ижил үг:

УЛАЙЛГАХ I